باركدخوان

اين نوع اسكنرها در دو مدل ثابت و متحرك طراحي شده و نوع متحرك آن متداولترين نوع اسكنر مي باشد كه در اكثر فروشگاهها نيز از آن استفاده ميشود. نوع ثابت آن در جايي فيكس شده و با گرفتن باركد در جلوي آن، باركد را قرائت مي كند.


Symbol  3800

Eclipse 5145

Symbol  3200

Symbol 3800 G


Symbol  3800 I

Symbol  8520

Fusion 3780

 Genesys 7580