مشتريان - وزارت خانه ها

·       وزارت اموراقتصادی ودارایي

·       وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

·       وزارت دادگستری

·       وزارت امور خارجه

·       وزارت راه وشهرسازي

·       وزارت آموزش وپرورش