توليد كارت مدعوين

 در اين بخش كارتهاي متنوعي از نوع پي وي سي، كاغذي و الكترونيكي جهت مدعوين طراحي و توليد مي گردد. اين كارتها داراي كد منحصر به فردي براي هر يك از ميهمانان ميباشند كه اين كد در نرم افزار كنترل همايش توليد گرديده. تمامي كارتها در پكيج توليد شده توسط سيستم كنترل همايش بسته بندي شده و قبل از شروع همايش جهت ميهمانان ارسال خواهد شد.