نظر سنجي الكترونيكي

 در اين بخش فرمهايي جهت نظر سنجي از مدعوين طراحي مي گردد و پس از تكميل آن از سوي ميهمانان توسط نرم افزار هوشمند جمع آوري و پردازش اطلاعات، آمارهاي مورد نظر از فرمهاي ارائه شده قابل استخراج خواهد بود.