كنترل همايش و سمينار

اين شركت با بهره گيري از كادري مجرب و كار آزموده، خدمات كنترل مكانيزه همايشها و سمينارها را ارائه ميدهد. در اين روال كاري كه از نرم افزار توليدي توسط كارشناسان همين مجموعه استفاده ميگردد.

در اين فرايند ابتدا كليه مدعوين در سيستم معرفي ميشوند و سپس براي هر فرد يك كارت توليد ميگردد. كه قبل از همايش و يا در روز همايش و قبل از حضور در سالنهاي اصلي به مدعوين تحويل ميگردد.

با استقرار تيمهاي مجهز به باركدخولن قابل حمل در مدخل سالنها، تالارها، كارگاهها و كليه وروديها، تمامي ترددها ثبت شده و قابل كنترل و مشاهده بصورت همزمان ميباشد.

در اينحالت در هر لحظه تعداد ترددهاي انجام شده، تعداد حاضرين، تعداد غايبين و ساير آمارهاي لازم قابل ارائه خواهد بود.

همچنين چنانچه لازم باشد جهت شركت در كارگاههايي خاص، به مدعوين آن كارگاهها (در صورت حضور در كارگاه) مدرك خاص يا گواهي صادر شود اين سيستم با توجه به حضور يا عدم حضور افراد براي آنها گواهي مورد نظر را با قالب بندي و متن دلخواه چاپ مي نمايد.

ضمناً در انتهاي مراسم گزارشات كاملي در قالبهاي استاندارد از كليه ترددها و حضور و غياب به تفكيك هر برنامه يا سالن و يا بصورت تجميعي قابل ارائه خواهد بود.