تگ R.F.I.D

هر تگ ظاهري مشابه يك ليبل دارد و روي آن غالباً اطلاعاتي چاپ شده. اما در پشت اين ليبل يك چيپ بسيار كوچك در مركز يك سيم پيچ مسطح قرار گرفته، هنگامي كه تگ در حوزه عملكرد يك آنتن يا تگخوان قرار ميگيرد، در سيم پيچ خاصيت القايي ايجاد شده و جريان ضعيفي توليد ميشود كه همين جريان براي راه اندازي چيپ كافي بوده و چيپ اطلاعات خود را ارسال ميكند.

با روشي مشابه نيز ميتوان اطلاعات جديدي را در چيپ نوشت.

     
 HF  RFID  RFID  HF