تگ خوان ثابت R.F.I.D

تگخوانهاي ثابت تا حدودي مشابه آنتن عمل مي كنند و با ايجاد ميدان راديويي بسيار كوچكتر از آنتها امكان خواندن و نوشتن در تگها را ايجاد ميكنند.  معمولاً در مواردي كه بايد در محل خاصي تگها چك شوند و يا بايد اطلاعات خاصي روي هر تگ ثبت شود از اين نوع تگخوانها استفاده ميشود.

     
 
 3100 Fix Reader
 Fix Reader
 236004 Reader
 Active Reader