آنتن R.F.I.D

جهت ايجاد پوشش راديويي به منظور قرائت تگهاي RFID بايد از آنتن استفاده شود. برخي از اين آنتنها قابليت تنظيم ميدان داشته و ميتوان با توجه به نياز برد آنها را كم و زياد كرد. پر واضح است كه هر تگي كه در اين ميدان قرار گيرد قابل قرائت بوده و اطلاعات آن به سيستم انتقال داده ميشود تا مورد پردازش قرار گيرد.


 
     
 AN 610
 AN 720
 AN 400
 AN 480