چاپگرهاي قابل حمل

اين چاپگرها مشابه چاپگرهاي باركد ميباشند با اين تفاوت كه كوچكتر از آنهاست و قابل حمل مي باشد.

معمولاً در جايي كه استقرار چاپگر امكانپذير نباشد و يا با توجه به فرايند اجرايي كار بايد چاپ در محلهاي متفاوت گرفته شود از اين نوع چاپگر استفاده مي شود كه امكان اتصال مستقيم و يا از طريق Bluetooth را دارا مي باشد.

       
 Intermec PB2
 Zebra P4T
 Zebra QL420
 Zebra RW420
       
   Zebra MZ220
 Zebra EM220