كنترل همايش و سمينار

اين شركت در زمينه كنترل خدمات برگزاري همايش و سمينار نرم افزار جامعي را توليد نموده است.در اين سيستم امكان معرفي ميهمانان و ثبت نام آنها وجود دارد، كه سيستم بطور اتوماتيك به هريكاز ميهمانان باركدي را اختصاص ميدهد و اين كد در سيستم قابل رديابي بوده و با چك كردن آن درسالنهاي مختلف و برنامه هاي همايش در انتها گزارشات كامل و متنوعي از هر يك از مدعوين، برنامه هايي كه كمترين يا بيشترين مدعوين را داشته ، مدعوين غايب و دهها گزارش متنوع ديگر قابل ارائه مي باشد.