مشاوره و راهكارها

واحد مشاوره شركت راياسان، با بكارگيري كادري مجرب در زمينه ارائه راهكارهاي عملي در بخش مكانيزاسيون حضوري كارآمد داشته و خدمات نويني را ارائه نموده است.

در اين بخش، مشاورين شركت پس از بررسي و تحليل فرايندهاي اجراي كار در محيطهاي صنعتي، توليدي، خدماتي، اداري و ... با تحليل فرايند در حال اجرا و بررسي گلوگاهها، نقاط ضعف و قوت سيستم را شناسايي كرده و بهينه ترين فرايند را ارائه ميدهند.

پس از مشخص شدن فرايند بهينه، فرايند مكانيزه قابل پياده سازي در هر مجموعه بصورت مكتوب ارائه ميگردد. اين فرايند، تحليلي كاملاً كارشناسي شده و قابل اجرا مي باشد و در قالب يك طرح پيشنهادي ارائه مي‌گردد.

در اين مرحله هر مجموعه مختار است تا با توجه به شرايط و ضوابط خود يا به برگزاري مناقصه يا استعلام پرداخته و يا مستقيماً جهت پياده سازي طرح پيشنهادي با شركت راياسان عقد قرارداد نمايد.