پشتيباني تجهيزات سخت افزار

 در اين بخش با بكارگيري از كادري مجرب و استفاده از آخرين تجهيزات كليه سخت افزارهاي ارائه شده توسط اين شركت قابل تعمير و پشتيباني مي‌باشد.
 كادر پشتيباني شركت با توجه به شرايط كليه خدمات را در محل مشتري يا محل شركت در اسرع وقت به انجام ميرسانند.